Om ervoor te zorgen dat burgers de beslissingen van het bestuur kunnen begrijpen en zich actief betrokken weten, maar ook om het nodige draagvlak te vinden bij de inwoners voor de keuzes van het bestuur, vroeg OverHal om proactief de documentatie en argumentatie rond PPS Halle publiek te maken.

Hieronder lees je de tussenkomst van OverHal en de reactie van het bestuur die voorgelezen werd door de burgemeester.


1. Toelichting en motivering van OverHal 

Tom Sleeuwaert van OverHal: “Een basisvoorwaarde voor het succes van een project, dat de versterking van de dorpskern van Halle beoogt, is een duidelijke communicatie naar de bevolking over de elementen in het beslissingsproces.

De historiek van het project is op dat punt helaas niet gunstig:

  • besloten vergaderingen van de werkgroep PPS zonder terugkoppeling naar de leefgemeenschap tijdens het gunningstraject
  • geen publicatie op de gemeentelijke website van de gebundelde feedback die de Hallenaars gegeven hadden naar aanleiding van de infomarkt van 5 en 6 november 2016
  • geen spoor van de Powerpoints die de gemeente gebruikte op 13 mei, 3 juni en 21 september – alhoewel dit was toegezegd
  • geen publicatie van de synthese van de input van de SWOT-analyse en het overzicht van alle commentaren en suggesties gemaakt op het overleg rond mobiliteit van 2 oktober 2017.

Het ontbreken van deze informatie maakt het onmogelijk voor de burgers om de beslissingen te begrijpen, zich actief betrokken te weten en draagvlak te vinden bij de inwoners voor de keuzes van het bestuur.

Om beslissingen te kunnen nemen over de gebruiksmogelijkheden, de functionaliteiten en de locatie van de dorpszaal zal het bestuur zich baseren op allerhande documentatie: de resultaten van de mobiliteitsstudie, de resultaten van het objectief onderzoek van de maatschappelijke aanvaardbaarheid, het overzicht van de noden van de verenigingen, de adviezen van overheden, adviesraden en andere betrokkenen, enz.

Om deze redenen stellen we onze vierde vraag aan het gemeentebestuur: de documentatie en argumentatie die leidt tot de beslissing openbaar te maken.

Deze vragen zijn, voor alle duidelijkheid, niet de vragen van enkelingen. In minder dan een week tijd hebben maar liefst 470 burgers deze vragen onderschreven.

We rekenen er op dat u, dames en heren raadsleden, onze vier vragen ook zal onderschrijven in het belang van de Halse dorpsgemeenschap.

Red het unieke dorpszicht van Halle!”


2. Reactie van het gemeentebestuur

Burgemeester Verstreken: “En als antwoord op de vierde vraag: met presentaties is inderdaad op verschillende momenten toelichting gegeven aan verenigingen, aan de middenstand, aan vaste gebruikers, aan het wijkcomité, aan OverHal. Op de website staat nu de inhoud van de laatste presentatie weergegeven. Die is beschikbaar voor iedereen.

Het vervolg zal de mobiliteitsstudie zijn die nu in opmaak is. En ook deze zullen we communiceren.

Verder zijn er de regels van openbaarheid van bestuur die maken dat alles kan worden ingezien en opgevraagd zoals het voorzien is.

Dat zijn de antwoorden die ik u wil geven.”


3. Analyse door OverHal van het antwoord van het bestuur

De regels van openbaarheid van bestuur geven burgers inderdaad de mogelijkheid om documenten op te vragen bij de gemeente, maar dat was de vraag niet, die regels zijn ons bekend. Deze regels zijn immers een wettelijke verplichting waar de gemeente niet onderuit kan.

De vraag was om proactief en open te communiceren over de beslissingen en de documenten. Dat is de gemeente dus niet van plan.

Alleen over de mobiliteitsstudie zal er ‘gecommuniceerd’ worden, maar wat betekent dat? Wordt het volledige rapport van Antea openbaar gemaakt, of krijgen we alleen maar een paar punten te lezen in een berichtje in Zoersel Magazine?

Het traject dat de gemeente tot op heden heeft afgelegd op dit vlak, belooft op dat vlak alvast niet veel goeds.