Op de gemeenteraad van november toonde OverHal aan dat de vergelijking die de gemeente had gemaakt tussen de verschillende sites om vervolgens in september haar voorkeur voor de pastorijtuin te bevestigen op minstens 10 punten fout zit, terwijl er ook essentiële elementen in de vergelijking ontbreken. De details lees je hieronder.


1. Toelichting en motivering van OverHal 

Marc De Maeseneer: “Het gebruik en de functionaliteiten van de zaal staan uiteraard volledig los van waar de zaal komt.

Al van bij de bekendmaking van de eerste inplantingsvoorstellen voor de nieuwe dorpszaal rees er protest bij een groot aantal Hallenaren omwille van de gekozen inplanting, met name in de pastorijtuin, aangebouwd aan de pastorij.

Ondanks eerdere communicatie vanuit het gemeentebestuur dat de inplanting nog niet vaststond, werd op 21 september door het gemeentebestuur zijn voorkeur bevestigd voor deze inplanting. Dit gebeurde op basis van een door het bestuur opgestelde vergelijking van 6 sites. Deze vergelijking werd ook op de website van de gemeente Zoersel gepubliceerd.

Er worden in de vergelijking, die de het gemeentebestuur maakte, 4 domeinen beoordeeld: historisch, juridisch, ruimtelijk en financieel. Hierbij valt onmiddellijk op dat 2 domeinen, die nochtans van essentieel belang zijn voor een dergelijk beslissingsproces, niet expliciet aan bod komen: enerzijds wordt het verkeersaspect niet volwaardig meegenomen (in het bijzonder de resultaten van de lopende verkeersstudie door ANTEA), en anderzijds is er geen objectieve beoordeling gebeurd van het maatschappelijk draagvlak.

Er worden 6 mogelijke inplantingen vergeleken, waarbij echter de vooropgestelde inplanting op de sites Watermolen, Oud Gemeentehuis en Dorpsplein niet worden geconcretiseerd, zelfs niet schematisch worden aangeduid. In wezen vergelijkt men dus 3 concrete sites, namelijk de inplanting van de zaal in de Lindedreef (huidige locatie), in de pastorijtuin en op de site Markey.

Uit onze analyse van de aangehaalde elementen blijkt dat op minstens 10 (!) punten verder onderzoek nodig is en/of de beoordeling niet conform aan de realiteit werd gemaakt.

Voor de site Markey geeft het gemeentebestuur onder meer een aantal elementen als negatief aan:

 • Het gemeentebestuur stelt dat het “legaat Markey de mogelijkheden beperkt” om daar een zaal te bouwen: dit is niet aangetoond – De invulling van de tuin Markey met een zaal waar socio-culturele activiteiten plaatsvinden – en in het bijzonder toneelopvoeringen – respecteert objectief inhoudelijk de wens van de actrice Yolande Markey; voor de lopende inrichting van de villa als repetitieruimte voor de toneelkring – in respect voor de toneelactrice die er woonde – is de inplanting van de zaal op deze plaats zelfs een versterkende factor.
 • Het gemeentebestuur stelt dat deze locatie gedeeltelijk in woongebied, gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt (en dus de opmaak van een RUP vereist is): dit is niet ten gronde onderzocht – vanuit OverHal hebben we aan de bevoegde diensten van de gemeente gevraagd waarom de bouwzone hier geen 50 m bedraagt, zoals klassiek op de gewestplannen, maar deze vraag werd tot heden niet beantwoord; indien nodig is een wijziging van het RUP mogelijk, of een aangepaste inplanting van de zaal op het terrein binnen de effectieve bouwzone. Beiden zijn perfect mogelijk.
 • Het gemeentebestuur stelt de inplanting aldaar “moeilijk te rijmen is met rust aanpalende kerkhof”: dit is geen valabel argument – We mogen er toch van uitgaan dat de zaal aan de actuele akoestische eisen zal voldoen? Bovendien is de afstand van het kerkhof tot de voorgestelde zaal op de pastorij-site vergelijkbaar met de afstand tot de voorgestelde zaal op de Markey-site.
 • Het gemeentebestuur stelt dat deze site ligt “aan het begin van een woonwijk en buiten de dorpskern”: dit is geen correcte analyse – Alle onderzochte locaties liggen in een woonzone (dorpskern, of toekomstige ontwikkeling Watermolen); op elke locatie dient dan ook de mogelijke overlast naar de omwonenden in gelijke mate te worden voorkomen. De site Markey ligt volgens de vergelijking van de gemeente ‘aan het begin van een woonwijk’, terwijl de andere 5 midden in een (bestaande of toekomstige) woonwijk liggen, waar meer bewoning in de directe omgeving is; het is niet te begrijpen waarom dit dan tóch als een negatief element voor de site Markey door de gemeente wordt opgenomen in haar vergelijking.
 • Het gemeentebestuur stelt dat de nodige parkeerplaatsen “geen dubbel gebruik” zullen kennen, waarmee bedoeld wordt dat ze alleen voor de zaal kunnen gebruikt worden: dit is niet correct – De parkeerplaatsen ter hoogte van de villa Markey kunnen dubbel gebruikt worden voor de zaal, het kerkhof en zelfs de kerk, … en zijn op dat punt vergelijkbaar met de door het studiebureau geplande parkeerplaatsen aan de Vogelzang (Pastorijtuin); de af te leggen meer-afstand is de breedte van het kerkhof.
 • Het gemeentebestuur stelt dat “de verkeersingrepen minder samengaand zullen zijn met dorpscentrum”: dit is niet correct –  De verkeersingrepen gaan over de zone aangeduid in het studiegebied van ANTEA, dus is ook deze locatie daarin betrokken.

Voor de site Pastorij geeft het gemeentebestuur een aantal elementen als positief aan:

 • Het gemeentebestuur stelt dat er “geen interferentie is met de huidige functies”: dit is niet correct – Een tijdelijke oplossing/verhuis is nodig voor de verenigingen die momenteel de vergaderzaal pastorij gebruiken (20 activiteiten/maand); we hebben in de meer gedetailleerde toelichting een overzicht bezorgd van wat er momenteel allemaal in de pastorij plaatsvindt : het secretariaat van de parochie wordt bijna dagelijks gebruikt, de grote vergaderzaal (living) wordt gebruikt voor bestuursvergaderingen, samenkomsten en activiteiten in beperkte groepen door het Parochieteam, de Kerkraad, de Pastorale Eenheid, het Bijbelgroepje, de KVLV, OKRA, de Landelijke Gilde, het Koor Sint-Maarten, het Koor Gepensioneerden (Halmolen), Ontmoeting, de Vormselcatechese, de Oudervergaderingen voor de Eerste Communie, …

726 Nov. 26 17.37

727 Nov. 26 17.38

 • Het gemeentebestuur stelt ook dat er “geen apart dossier nodig is voor de renovatie”: dit is geen correcte vergelijking – In het originele voorstel (wedstrijdontwerp) was de renovatie van de pastorij niet voorzien; in het voorliggende project (op datum van opstellen van de vergelijking) werd het innemen van de living als keuken/bar en van het secretariaat als vestiaire/toilet voorzien, en werd expliciet aangegeven dat de rest van het gebouw niet zou gerenoveerd worden; dit is dus geen echte “renovatie van de pastorij”; overigens is duidelijk aangegeven – zowel vanuit erfgoed, als vanuit de parochie – dat dit geen aanvaardbare oplossing is.
 • Het gemeentebestuur stelt dat “de kosten voor de renovatie van de pastorij slechts gedeeltelijk ten laste van gemeente zouden komen (incorporatie dorpszaal): ook dit is absoluut niet correct – De kosten voor de eigenlijke renovatie blijven (net als in de andere opties) immers ten laste van de gemeente; in het originele wedstrijd-ontwerp werd geen renovatie van de pastorij voorzien; in het aangepaste ontwerp werd de benedenverdieping ontmanteld om er een bar, een keuken, één toilet en een vestiaire in onder te brengen – dit met extra kosten als gevolg, en zeker geen renovatie in de echte betekenis van het woord; het verhaal dat daarbij voor deze renovatie een tussenkomst van Europa zou kunnen ontvangen worden, is helemaal niet correct – op 21 september werd dit door ons expliciet gevraagd en kregen we als antwoord dat Europa enkel subsidies zou geven voor het deel “innovatieve energietechnieken”, NIET voor de eigenlijke renovatie. Dit staat trouwens ook letterlijk zo in het verslag van het schepencollege van september.

Voor de site Lindedreef geeft het gemeentebestuur tot slot volgend element als negatief aan:

 • Het gemeentebestuur stelt dat er in dat geval een “beperking is van het aantal woningen (en dus minder inkomsten)”: dit is slechts deels correct – Mits een goed ontwerp kan de inplanting van 12 sociale woningen hier gerealiseerd worden, samen met een (gerenoveerde of nieuwbouw) zaal.

Deze 10 punten bepalen natuurlijk het resultaat van de vergelijking van de sites. Bovendien wordt er in de communicatie van de gemeente slechts in algemene termen een beoordeling gemaakt van de 6 sites, met als resultaat dat – volgens het gemeentebestuur – de Pastorij-site “de strategische keuze” is.

Om te proberen het beslissingsproces te kwantificeren – en dus niet alleen een “gevoelsmatige” beoordeling te maken – hebben we een beslissingsmatrix met punten opgesteld, die we ook in onze gedetailleerde toelichting hebben opgenomen, samen met de door ons gevolgde methode. (Klik op de afbeelding om ze te vergroten.)

728 Nov. 26 17.41

We hebben de beoordeling, die door het gemeentebestuur werd gemaakt, zo zorgvuldig mogelijk in “scores”, uitgedrukt. Ook deze matrix hebben we in de gedetailleerde toelichting toegevoegd. (Klik op de afbeelding om ze te vergroten.)

730 Nov. 26 17.43

De beoordeling door het gemeentebestuur geeft in onze matrix volgend resultaat:

 •             Site Watermolen 43 punten
 •             Site Lindedreef 45 punten
 •             Site Markey: 47 punten
 •             Site Oud Gemeentehuis: 50 punten
 •             Site Dorpsplein: 54 punten
 •             Site Pastorij: 70 punten.

Deze gekwantificeerde vergelijking – onafhankelijk opgemaakt van wat het gemeentebestuur als techniek heeft gebruikt, met volledig respect voor de door de gemeente  gebruikte beoordelingen en nuances – geeft hetzelfde resultaat weer als datgene wat het gemeentebestuur in zijn toelichting toont: de volgorde van de sites gaat van Watermolen (als “minst gunstige” beoordeeld door het gemeentebestuur) naar Pastorij (als “meest gunstige” beoordeeld door het gemeentebestuur).

Wanneer we dezelfde techniek en gewichten toepassen, evenwel rekening houdende met de 10 te corrigeren elementen die hierboven werden vermeld (waarbij de nieuwe “scores” zo zorgvuldig mogelijk werden ingevuld), komen we tot volgend resultaat:

 •             Site Watermolen 43 punten
 •             Site Lindedreef 47 punten
 •             Site Oud Gemeentehuis: 50 punten
 •             Site Pastorij: 52 punten.
 •             Site Dorpsplein: 54 punten
 •             Site Markey: 55 punten

In deze vergelijking krijgen we een gewijzigd beeld, waaruit een grotere gelijkwaardigheid van de sites blijkt, en tevens een relatieve voorkeur voor de site Markey.

Hieraan dient, zoals we reeds hebben aangegeven, een objectieve beoordeling vanuit verkeersveiligheid toegevoegd te worden. Zo moet in de studie van ANTEA de impact van een zaal op de verschillende sites expliciet onderzocht te worden. En ook een objectieve score moet opgenomen worden om het maatschappelijk draagvlak voor de sites te kwantificeren.

Deze twee punten zullen zeer belangrijk, ja zelfs doorslaggevend zijn!

Om deze redenen stellen we onze derde vraag aan het gemeentebestuur: een beslissing over de inplanting van de Dorpszaal in Halle te nemen na objectieve en transparante vergelijking van de sites, waarbij minimaal de site Markey als alternatief wordt opgenomen, met in acht name van de resultaten van de lopende verkeersstudie (ANTEA) en een objectief onderzoek van de maatschappelijke aanvaardbaarheid.”


2. Reactie van het gemeentebestuur

Burgemeester Verstreken leest een korte reactie voor namens het bestuur: “Zoals reeds werd aangegeven, blijven we ook bij de keuze voor de zaal in de pastorijtuin. Er is objectief en transparant afgewogen, in totaal een zestal sites waaronder de site Markey. Het bestuur wil de zaal zo laten ontwerpen en uitvoeren dat het gebruik voor de Halse verenigingen en privépersonen conform het gebruik is van de parochiezaal.”


3. Analyse door OverHal van het antwoord van het bestuur

Het bestuur gaat op geen enkele manier in op de 10 punten die OverHal uitgebreid motiveert, die aantonen dat de ‘objectief en transparant afgewogen’ vergelijking die de gemeente heeft gemaakt niet volgens de regels van de kunst is gebeurd.

Indien de gemeente vindt dat ze recht in haar schoenen staat, zou ze deze 10 elementen moeten kunnen weerleggen in een open dialoog. De gemeente was sinds 30 oktober in bezit van deze 10 punten en alle motivatie en bijhorende documentatie omdat OverHal volledig open kaart wilde spelen en eindelijk in dialoog wilde gaan.

Het bestuur gaat de dialoog echter ook hier weer volledig uit de weg. Het enige wat het herhaalt is dat het de zaal zo wil realiseren dat ze conform het gebruik van zaal Sint-Maarten is. In een vorige bijdrage hebben we reeds aangegeven dat dit ‘engagement’ van de gemeente nergens op gebaseerd is omdat de verantwoordelijke schepen voor PPS Halle in de feiten nu reeds verenigingen voor dilemma’s plaatst ‘omdat niet alle wensen kunnen ingewilligd worden omwille van ruimtelijke aspecten of omwille van het financiële plaatje’. Een toneelvereniging laten kiezen tussen een zaal die hoog genoeg is of een vast podium, staat in schril contrast met het engagement dat het gebruik conform de huidige zaal is.