Na het voorlezen van de korte antwoorden op de vragen die OverHal had gesteld, rondde burgemeester Verstreken (N-VA) haar tussenkomst af met:

“Dat zijn de antwoorden die ik u wil geven.”

Griet De Cock (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, reageerde onmiddellijk hierop.

“Ok, dan gaan we dit punt afronden.”

Het was voor de vele aanwezigen op de gemeenteraad duidelijk dat dit vooraf goed was afgesproken, zodat er geen overleg of discussie kon volgen.

Toen Tom Sleeuwaert van OverHal, die nog bij de micro zat, verontwaardigd reageerde op het gebrek aan dialoog, reageerde Griet De Cock:

“Nog een laatste bemerking?”

Tom Sleeuwaert antwoordde als volgt: “Ik zou toch wel willen vragen om écht een aantal vragen te beantwoorden. En dat is mijns inziens tot nu toe nog niet echt gebeurd. En het is niet om moeilijk te doen, maar er zijn net een aantal dingen gezegd door het bestuur die niet helemaal kloppen. U hebt bijvoorbeeld uitdrukkelijk gezegd dat er rekening is gehouden met de feedback van de bevolking en u hebt dossiers opgenoemd, behalve de dorpszaal. U hebt het gehad over de Lindedreef, u hebt het gehad over de mobiliteitsstudie, maar dit agendapunt gaat over de dorpszaal.

Kunt u mij zeggen welke aanpassingen het bestuur heeft gedaan tussen de plannen van april/mei dit jaar en wat op 21 september is voorgesteld? Dat is hetgene wat wij ook communiceren, dat er met de feedback van 3 juni die aan de gemeente is overgemaakt daarna niks meer gebeurd is. Dàt hebben wij gezegd.

Dus, kunt u mij zeggen welke aanpassingen er werden doorgevoerd?”

Burgemeester Liesbeth Verstreken reageerde kort:

“We gaan nu op dit punt niet verder in debat. We gaan verder hier geen debat hierover voeren.”

Tom Sleeuwaert reageerde ontgoocheld: “Dat is jammer. We vragen nu al bijna een jaar, en dat is ook waar verschillende raadsleden u voor hebben opgeroepen, om rond de tafel te gaan zitten. We vragen uitdrukkelijk om in dialoog te gaan, met u als gemeente, dat vragen we al van in het begin, om over deze punten in detail in dialoog te gaan. We vinden het jammer dat dat niet kan. Het is zoals Stan (van het Vlaams Belang) net heeft gezegd, al kan ik hem niet letterlijk citeren, inspraak en participatie is meer dan luisteren. Het is ook proberen om daar iets mee te doen.

Wij roepen echt op, zoals dat op 21 september was beloofd, om met alle verenigingen rond de tafel te gaan zitten. We vragen dus om in dialoog te gaan, we willen niet liever dan dat.

We willen meedenken omdat Halle ons aan het hart ligt.”

Katrien Schryvers (CD&V), verantwoordelijk schepen voor PPS Halle, reageerde bits: “Tom, ik wil maar een ding zeggen daarop omdat het niet helemaal correct is wat hier wordt gezegd: ‘we zijn op 21 september terug gekomen en we hebben hetzelfde plan voorgelegd gekregen’. Wij hebben gezegd ‘wij komen met hetzelfde plan’. Waarom komen wij met hetzelfde plan? Omdat we eerst rond de tafel willen gaan zitten met alle betrokkenen, met verenigingen, om het plan aan te passen in functie van de noden en de nodige functionaliteiten. Dat hebben wij uitdrukkelijk gezegd en diegenen die hier aanwezig waren, zullen dat moeten erkennen. Je hebt daarnet gezegd dat we met een plan zijn gekomen waarin er met niks rekening was gehouden met de verwachtingen die geformuleerd zijn op 3 juni. Het is wel degelijk zo dat wij teruggekomen zijn met hetzelfde plan en waarom? Ik zeg het nog eens: omdat we gezegd hebben ‘we willen eerst met alle gebruikers rond de tafel zitten en samen een aantal afspraken maken om te zien welke juiste opdracht we moeten geven aan het ontwerpbureau zodanig dat het ontwerpbureau niet herhaaldelijk opnieuw moet aanpassen’. Wij hebben geoordeeld, en dat weten jullie ook, dat we in eerste instantie gingen samen zitten met de hoofdgebruikers, zo hebben wij dat ook uitdrukkelijk gesteld, dat we een aantal van hun verwachtingen zouden toetsen met het ontwerpbureau en de financiële contouren en dat we dan de verdere stap zullen zetten met de andere gebruikers. En dat is al altijd onze absolute bedoeling.  En laat ons er alsjeblief samen voor gaan, in plaats van nu te doen ‘er is geen rekening gehouden met’. Laat ons dat samen opnemen. Wij willen niet liever dan on speaking terms blijven.”

Marc De Maeseneer van OverHal doet overduidelijk teken naar voorzitter Griet De Cock dat hij nog kort wil reageren en het woord wil krijgen.

De Cock sluit echter onmiddellijk daarna het punt af: “Ok, hiermee gaan we het punt afronden en overgaan naar punt 2 op de agenda.”

De vele aanwezige Hallenaars verlaten de zaal en geven duidelijk te kennen dat ze zich in de steek gelaten voelen door het bestuur. Sommige vragen zich hardop af of de burgemeester hen nu net in naam van de gemeente heeft uitgelachen en belachelijk heeft gemaakt.

OverHal verspreidde na de gemeenteraad een persbericht met als titel “Gemeentebestuur gaat debat over dorpszaal uit de weg“.