Het is met grote ontgoocheling dat we u meedelen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de bouw van een dorpszaal in de tuin van de pastorij niet heeft vernietigd.

OverHal had daartoe een procedure opgestart, steunend op de 424 bezwaarschriften tegen de bouw van de zaal in het eerste openbaar onderzoek, en de 559 bezwaarschriften in het kader van het nieuwe openbaar onderzoek naar aanleiding van de gewijzigde aanvraag. De sterke inhoud van deze bezwaren zelf, ten gronde uitgewerkt in een uitgebreide nota, werd echter niet beoordeeld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Waarom niet?

Het antwoord is te vinden in de tussenkomst van de gemeente én Van Roey, die het belang van OverHal vzw betwist hebben. Zij stelden dat OverHal niet aantoont “hoe het bestreden besluit de belangen van de inwoners van Halle zou schaden”, alhoewel de bezwaarschriften van zovele mensen in Halle en ons uitgebreid dossier dit duidelijk aangaven! Meer nog, de gemeente én de Groep Van Roey argumenteren dat “de gemeente Zoersel … ageert vanuit een legitiem democratisch mandaat en de bestreden beslissing er precies op gericht is de belangen van de inwoners van Halle en in het bijzonder het algemeen belang ter zake te behartigen.”

De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgde de redenering van de gemeente en verwierp de vraag tot vernietiging van de omgevingsvergunning, zonder zich te buigen over de inhoud van onze argumenten ten gronde.

Dit is het droeve einde van een ongelooflijk verhaal:

  1. De gemeente heeft zichzelf een vergunning gegeven voor de bouw van de zaal in de pastorijtuin. Ze was in de Publiek Private Samenwerking met Van Roey namelijk rechter en partij te gelijk en moest zelf alle bezwaren beoordelen tegen een project waar ze zelf de hand in had!
  2. Meer dan 400 – de tweede keer zelfs 559 – burgers protesteren daartegen bij de Provinciale Deputatie. De gespecialiseerde ambtenaar van de Provincie adviseert schriftelijk dat de vergunning inderdaad vernietigd moet worden, maar toch geeft de Provinciale Deputatie groen licht zonder de inhoudelijke bezwaren van de ambtenaar te weerleggen, wat nochtans decretaal verplicht is!
  3. OverHal vzw gaat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in beroep tegen deze beslissing van de Provincie. De gemeente Zoersel én de Groep Van Roey komen tussen om ons belang te betwisten, en zeggen dat het gemeentebestuur verkozen is en best weet wat goed is voor de inwoners van Halle. De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt de redenering van de gemeente en de Groep Van Roey.

De ervaringen van de voorbije jaren kelderen voor ons elk vertrouwen in de mogelijkheid van burgers om inspraak te krijgen in dossiers die de leefbaarheid van hun dorp aanbelangen. We hebben moeten vaststellen dat je als burger machteloos staat wanneer een lokale overheid op die manier haar gelijk kan bekomen.

OverHal vzw was opgericht om de belangen van de bewoners van de dorpskern van Halle-Zoersel te behartigen heeft er zich statutair toe verbonden om “alle acties te ondernemen tot behoud van Halle als een mooi en leefbaar dorp, in het bijzonder voor wat betreft gebruik van ruimte, sociale cohesie, verkeersveiligheid, behoud van het materiële en immateriële patrimonium, enz.”

De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op basis van de aangevoerde argumentatie heeft verregaande gevolgen. Ze creëert namelijk een precedent, waardoor we als burgerbeweging ook in andere dossiers van PPS Halle zoals de woningbouwprojecten in de Lindedreef of in de Watermolen juridisch gekortwiekt worden.

In overleg met het bestuur van OverHal hebben we dan ook beslist dat de werkzaamheden van onze vzw verder zetten geen enkele zin meer heeft.

Wij danken iedereen die ons in de voorbije 6 jaar heeft gesteund – ook financieel, we hebben meer dan 14.000 euro in deze procedures geïnvesteerd  – en allen die samen met ons hebben geloofd in de mogelijkheid om onze stem te laten horen.

We hopen dat er toch nog een kentering kan komen.

Onze rol is echter uitgespeeld.

OverHal vzw,

Marc De Maeseneer, voorzitter