Op 19 juli hebben we jullie gemeld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Rvvb) oordeelde – na een tussenkomst van de gemeente en de aannemer Van Roey – dat het belang van OverHal vzw in de procedure tot schorsing van het deputatiebesluit onvoldoende was aangetoond. Daarom heeft de Raad geen schorsing uitgesproken, en heeft ze de inhoudelijke argumenten tegen de vergunning niet beoordeeld.

OverHal vzw heeft aan de Rvvb laten weten dat we de procedure verder zetten om de nietigverklaring te bekomen van de vergunning voor de bouw van de dorpszaal in de pastorijtuin. Onze advocaat heeft daartoe tijdig een verzoekschrift ingediend, voorzien van een grondige motivatie van het belang van OverHal vzw, gesteund op meer dan 500 handtekeningen van medeburgers die bezwaar aantekenden tegen de vergunning.

Vorige vrijdag liet de gemeente via de elektronische nieuwsbrief weten dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om een “berekend” (!) risico te nemen, de uitspraak van de Rvvb niet af te wachten en de aannemer reeds de opdracht te geven om te starten met de voorbereiding van de werken. Dit werd gisterenavond – meerderheid tegen oppositie – ook zo in de gemeenteraad gestemd. De gemeente wil doorgaan – tegen beter weten in!

We weten dat ons dossier inhoudelijk sterk is (en ook de gemeente weet dat – wensten ze daarom niet dat over de inhoud zou gesproken worden in de schorsingsprocedure?). We wachten dan ook vol vertrouwen op de uitspraak van de Raad over de nietigverklaring van de vergunning op basis van deze inhoudelijke argumentatie.