Begin januari startte vzw OverHal een beroepsprocedure tegen de vergunning die de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen had verleend aan de gemeente Zoersel voor de bouw van een polyvalente zaal in de historische pastorijtuin. Deze vergunning kwam er ondanks een dubbel negatief advies van de provinciale administratie!

OverHal vroeg naast de nietigverklaring van deze vergunning ook de schorsing aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Rvvb) en haalde hiervoor verschillende inhoudelijke elementen aan.

Hoewel formeel gezien de provinciale deputatie de verwerende partij is, kwam de gemeente Zoersel (samen met aannemer Van Roey!) tussen in de procedure. De gemeente gaf met inhoudelijke argumenten aan waarom zij vond dat de Rvvb het verzoek tot schorsing moest verwerpen. Ook trokken de gemeente Zoersel en Van Roey het belang van OverHal in twijfel in deze beroepsprocedure.

Vrijdag jongstleden ontvingen we een schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Rvvb gaf aan dat het belang van vzw OverHal in de procedure tot schorsing van het deputatiebesluit onvoldoende was aangetoond. Daarom vond de Rvvb dat ‘een onderzoek naar de hoogdringendheid en naar de ernst van de middelen niet aan de orde is’.

Vrij vertaald: de Rvvb heeft de inhoudelijke elementen die werden aangebracht door OverHal en de tegenargumenten van de gemeente en Van Roey niet geanalyseerd en heeft kortweg gesteld dat OverHal niet voldoende heeft aangetoond welk belang de vzw heeft om deze procedure op te starten.

Marc de Maeseneer (voorzitter OverHal) reageert: “Dit is, sta me toe, een bijzonder vreemde gang van zaken. In de vorige procedurestappen – ons bezwaar bij de gemeente en ons beroep bij de provincie – geldt evenzeer dat iemand kan tussenkomen die een belang heeft. OverHal heeft dat gedaan, hierin gesteund door de vele handtekeningen van medeburgers. Noch de gemeente, noch de provincie hebben in die stappen ook maar op enige manier aangegeven dat OverHal geen belang zou hebben.

Onze advocate heeft in haar bezwaarschrift zeer duidelijk verwezen naar het doel van onze vzw dat zeer helder is beschreven in onze statuten en naar de honderden bezwaarschriften die Hallenaars hadden ingediend via OverHal.”

Niettegenstaande deze uitspraak in de procedure tot schorsing stelde de Rvvb dat OverHal de procedure voor de nietigverklaring verder kan zetten.

OverHal bespreekt momenteel de motivering die onze vzw zal aanhalen om het belang van OverHal hierin aan te tonen.

Het feit dat de inhoudelijke argumenten door de Rvvb niet besproken werden als gevolg van de demarche van de gemeente, komt nu als een boemerang terug in het gezicht van de gemeente: zij weet immers nu nog altijd niet hoe de Rvvb de inhoudelijke argumentatie zal beoordelen!

Het is nu dus wachten op de uitspraak van de Raad over de nietigverklaring over de inhoudelijke argumentatie.

Wordt vervolgd, dus.