De bezwaren die de burgers indienden zijn indrukwekkend: in totaal 430 handtekeningen op 408 modelbezwaarschriften, een gedetailleerd en gedocumenteerd bezwaar vanuit Overhal vzw, en 15 stevige persoonlijke bezwaren. Nogmaals dank aan iedereen! Een duidelijker signaal kunnen we ons niet voorstellen.

(lees verder onder de diashow)

Op woensdag 12 december vond een vergadering plaats van de gecoro Zoersel. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. Op de agenda stond onder andere de bespreking van de bezwaarschriften die werden ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek m.b.t. de plannen om een dorpszaal te bouwen in de pastorijtuin.

De bespreking van het dossier duurde ongeveer een uur. Vanuit OverHal waren we aanwezig in het publiek.

Op het einde van de vergadering van de gecoro kwam men tot een synthese, die we hieronder zo goed mogelijk weergeven:

  • Het is niet duidelijk welke meerwaarde er is om de dorpszaal in de pastorijtuin te plaatsen i.p.v. op een andere locatie.
  • Het unieke dorpsgezicht met een combinatie van een pastorij, pastorijtuin en kerk zo dicht bij elkaar komt niet zo veel meer voor. Daar moeten we zuinig mee omspringen.
  • De site ligt in een verdichtende omgeving (met steeds meer woonentiteiten) waarbij de site als groen rustpunt een rol speelt. Dit soort groen in een centrum is bijzonder waardevol en hier wordt met de dorpszaal een serieus stuk van weggenomen, niet alleen door de bouw van de zaal, ook door toekomstige terrassen en andere verhardingen. ‘Van de tuin gaat niet veel overblijven’.
  • Er moet ook op langere termijn nagedacht worden: een herwaardering van de zone tussen de pastorijtuin en het dorpsplein (de garageboxen aan de Kerkhofweg), een toekomstvisie voor de kerk en het gebruik ervan.
  • In hoeverre is de geplande aanbouw echt een meerwaarde voor de pastorij zelf? Men stelt zich de vraag of de ontwerpers echt ‘het beste van zichzelf hebben gegeven’. De ‘miskleun’ van het oude gemeentehuis van Halle met de modernere aanbouw… gaan we deze ‘fout opnieuw maken of gaan we wijzer zijn’?
  • De locatie van de nieuwe zaal is ‘mot in het centrum’ waar al geen overaanbod aan parkeergelegenheid is. Als die voorzien wordt in een latere fase zal dat ten koste gaan van de pastorijtuin waar opnieuw een stuk van opgegeven zal moeten worden.
  • We zien een probleem voor de toelevering van goederen. Door de oriëntatie van het gebouw en de inkom moet dit langs de voorzijde gebeuren, terwijl het podium zich aan de achterkant bevindt.
  • Het is niet duidelijk hoe de omgeving rond de zaal eruit zal zien en wat de impact hiervan zal zijn op de bomen, nieuwe verhardingen, enz. Het project is ‘gesaucisoneerd’ waardoor we niet weten wat er nog allemaal gaat gebeuren op en rond de site.
  • De omvang en de capaciteit van de zaal is groot wat ervoor zorgt dat er meer auto- en fietsparkeerplaatsen moeten voorzien worden dan nu.

OverHal kan zich vinden in deze synthese en ervaarde de bespreking als zeer waardevol en inhoudelijk.

De gecoro zal nu haar feedback bezorgen aan het college dat samen met de adviezen vanuit de administratie zal reageren op de ingediende bezwaren.

Vanuit OverHal zijn we hoopvol dat de nieuwe ploeg daadwerkelijk rekening zal houden met de bezwaren en bezorgdheden die werden uitgedrukt.