Op de gemeenteraad van 21 november kon OverHal een extra punt toevoegen aan de agenda dankzij een verzoekschrift dat door bijna 500 Hallenaars was ondertekend.

Hiervoor bezorgde OverHal reeds op 30 oktober niet alleen de handtekeningen van de ondertekenaars aan de gemeente maar ook de volledige, gedetailleerde motivatie bij de 4 vragen die we beantwoord wilden zien. De gemeente had dus weken tijd om voor elk punt van de motivatie en argumentatie dat OverHal heeft, duiding te voorzien en eventueel een gemotiveerde tegenargumentatie. De behandeling van dit extra agendapunt op de gemeenteraad had voor de gemeente hét moment kunnen zijn om klaarheid te brengen in het dossier en haar standpunt te motiveren in een open dialoog met OverHal.

In plaats van in dialoog te gaan, wat ook de oproep was van de oppositie, las burgemeester Verstreken (N-VA) een vooraf opgestelde tekst voor die volgens de burgemeester het standpunt was van de volledige meerderheid. De tekst bood amper antwoorden en de uitspraken van de burgemeester waren geregeld naast de kwestie, onjuist en onvolledig.

Om iedereen de mogelijkheid te geven om de standpunten en de motivering van  OverHal en de reactie hierop van het bestuur te kunnen lezen, hebben we voor de 4 vragen die OverHal gesteld heeft en de reactie die het bestuur hierop gaf een aparte bijdrage op onze website geplaatst. Klik op de links om naar de juiste bijdrage te gaan.

Deze bijdragen zijn telkens op eenzelfde manier opgebouwd:

 1. eerst publiceren we de toelichting en motivering van OverHal
 2. daarna plaatsen we de voorgelezen reactie van de burgemeester
 3. tot slot analyseren we de reactie

In de onderstaande tekst publiceren we volgens dezelfde aanpak de inleiding van het agendapunt.


1. Toelichting en motivering van OverHal 

Marc De Maeseneer leidt namens OverHal het punt op de agenda in.

“Geachte burgemeester en schepenen, beste raadsleden, aanwezigen in het publiek

Het dossier PPS Halle werd opgestart met als doel de dorpskern van Halle te versterken. Sinds de eerste publieke communicatie door het gemeentebestuur in mei 2016, toen de plannen van de school werden voorgesteld in de Kapel van het Bethaniënhuis, hebben vele mensen uit de Halse dorpsgemeenschap duidelijk hun bekommernissen geuit bij de plannen die voorliggen.

Ze vragen dat er prioritair werk wordt gemaakt van concrete maatregelen op het vlak van verkeersveiligheid met aangepaste voorzieningen voor zwakke weggebruikers, gehandhaafde snelheidsbeheersing, doelmatige parkeermogelijkheden, enz. Dit is en blijft de eerste prioriteit!

Ze vragen ook om aanpassingen aan het ontwerp van de dorpszaal door te voeren, zodat deze voldoet aan de gebruiksnoden van de verenigingen en ingeplant wordt op een andere locatie dan deze die door de gemeente voorzien wordt. Ze vragen respect voor het unieke dorpszicht dat gevormd wordt door de pastorij- en kerkomgeving.

Tot slot vragen ze een ruimtelijk, maatschappelijk en architecturaal verantwoorde inplanting van de geplande woningen in het PPS-verhaal.

Deze aandachtspunten leven sterk in de gemeenschap van Halle. Ze werden onder andere op de gemeenteraad van maart toegelicht toen we een petitie overhandigden die door meer dan 400 mensen was getekend. Ondertussen hebben nog eens 100 personen deze petitie onderschreven.

Op een bijeenkomst tussen het gemeentebestuur en de verenigingen op 3 juni 2017 werden ook de bekommernissen, vragen en voorstellen vanuit de verenigingen zeer concreet neergelegd in een gezamenlijk gedragen nota.

Op deze bijeenkomst beloofde het bestuur dat er geen beslissingen zouden vallen over de verschillende nog in te vullen sites van het PPS-project tot de resultaten van de mobiliteitsstudie bekend waren en de feedback van de verenigingen was verwerkt. Tijdens de bijeenkomst van 21 september 2017 kregen de aanwezigen echter weinig concrete antwoorden op de geformuleerde bekommernissen, vragen en voorstellen; wel werden ze geconfronteerd met de voorkeur van het gemeentebestuur voor de inplanting van de dorpszaal op de pastorij-site. Het gemeentebestuur gaf aan dat het de dorpszaal nu snel wil realiseren, en blijft zijn standpunt telkens weer herhalen, zodat dit overkomt als een beslissing.

Ons agendapunt voor deze gemeenteraad gaat daarom specifiek over het dossier van de dorpszaal, waarbij we vragen willen stellen omtrent

 • het gebruik
 • de functionele inrichting
 • de inplanting
 • de openbaarheid van bestuur

We zullen deze vier punten verder toelichten.”


2. Reactie van het gemeentebestuur

Burgemeester Liesbeth Verstreken las volgende vooraf opgemaakte tekst voor:

“Op de gemeenteraad van vorige maand is er uitvoerig geantwoord door schepen Schryvers op de vragen die vanuit het publiek werden gesteld door Tom Sleeuwaert.

OverHal, de burgerbeweging, heeft aan de bewoners op verschillende momenten en manieren gezegd dat het bestuur geen rekening houdt met de bekommernissen van de bewoners en de huidige gebruikers van de pastorij en de bezorgdheden rond de woongelegenheden die het bestuur wil realiseren in de Lindedreef.

Dat is pertinent niet waar.

Het bestuur heeft wel oor gehad voor de opmerkingen die gemaakt zijn.

 • In eerste instantie waren er 27 sociale woningen voorzien in de Lindedreef. Dat zijn er nu nog 18.
 • Eerst was het niet voorzien om aan het pastorijgebouw iets te veranderen. Dat is nu wel zo.
 • Er is een externe mobiliteitsstudie nu in opmaak.

Dat zijn drie concrete tegemoetkomingen die bovendien een grote financiële inspanning vergen van het bestuur.

De weerstand die er is tegen het gebruik van de pastorijtuin is geen aanleiding voor het bestuur om die zaal op een andere plaats te zetten.

Zowel voor de werkgroep (en dat was unaniem, en daar waren alle politieke fracties in vertegenwoordigd), zowel voor de gemeenteraad, de administratie als het bestuur was het concept van een zaal in de pastorijtuin door de hele gemeenschap te laten gebruiken na meer dan 100 jaar exclusief gebruik een heel waardevolle invulling.

Na het eerste plan is er een tweede ontwerp gemaakt. En daarin is aan heel wat bezorgdheden tegemoet gekomen: compacter, op vloerniveau, aandacht voor de waarde van het gebouw. Zoals vorige maand gezegd is dat nog verder in studie.

De waarde van de pastorijtuin was zowel voor de ontwerpers, voor de werkgroep als het bestuur een doorslaggevende factor, eerst voor het plan en daarna voor het kiezen van het beste ontwerp. De pastorijtuin is nu onzichtbaar voor het publiek en de dorpszaal in een deel van die tuin gaat het leefvermogen van die tuin voor het eerst voor heel het publiek vergroten.

De site van de villa Markey was mee opgegeven in het bestek en is door geen enkele van de 3 groepen die meedongen voor de PPS Halle voorgesteld.

Nu is er een punt geagendeerd op vraag van heel wat burgers, ongeveer 200 gezinnen. En er zijn een aantal vragen gesteld waarop ik in naam van het bestuur en de meerderheidsfracties als volgt wil antwoorden.”


3. Analyse door OverHal van het antwoord van het bestuur

De voorbeelden die het bestuur aanhaalt om aan te geven dat het wel rekening houdt met de bekommernissen van de Hallenaren tonen dit helemaal niet aan, integendeel zelfs.

 • Het bestuur plande initieel 27 sociale huurwoningen in de Lindedreef. Hierop kwam zeer veel reactie vanuit de Halse dorpsgemeenschap, niet omdat het sociale woningen waren, wel omwille van het grote aantal woningen dat de gemeente op deze locatie wil realiseren en het ontbreken van voldoende parkeerruimte op het terrein zelf. In een wandeling met de lokale politici heeft OverHal ook voorgesteld om meer te gaan voor een sociale mix (een combinatie van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en betaalbare woningen) i.p.v. maar voor één woonvorm te kiezen. Dat de gemeente nu wel open staat voor een sociale mix en het aantal sociale woningen terugbrengt naar 18 klopt, maar wat de gemeente er telkens vergeet bij te zeggen, is dat er in totaal geen 27, maar wel 32 (!) woningen zullen komen. Méér dus dan initieel voorzien. Dat dit dus als argument gebruikt wordt om aan te geven dat het bestuur luistert naar de Hallenaars is onbegrijpelijk.
 • Dat initieel niet voorzien was om aan de pastorij iets te veranderen, maar nu wel, is ook geen voorbeeld dat aangeeft dat men rekening houdt met de Hallenaars en de Halse verenigingen. Wel integendeel. De vele Halse verenigingen die nu gebruik maken van de pastorij hebben net aangegeven dat ze de gelijkvloerse verdieping willen blijven gebruiken voor vergaderingen, repetities, enz. In de plannen van de gemeente is dit niet meer mogelijk in de pastorij.
 • De externe mobiliteitsstudie wordt door de gemeente nu voorgesteld als een ‘toegeving’ aan de Halse bevolking, terwijl dit eigenlijk moet gebeuren voor een overheid aan een dergelijk ingrijpend project als PPS Halle begint. Een mobiliteitsstudie had zelfs nog voor de bouw van de nieuwe school moeten gebeuren.

Opnieuw zegt het bestuur dat de PPS-werkgroep (en nu zelfs ook de gemeenteraad) unaniem voor de locatie van de pastorijtuin was. Dat klopt niet, want Vlaams Belang heeft zich hier reeds eerder openlijk van gedistantieerd en ook sp.a had voor de gemeenteraad reeds schriftelijk aan de meerderheid en de andere oppositiepartijen laten weten dat ze de keuze voor de pastorijtuin ongelukkig vindt: (De site pastorij is …) “een mooi waardevolle, groene site, dorpsgezicht ook dat een deel van de charme van het dorp is. Groot nadeel is dat het op deze site niet mogelijk lijkt om een zaal neer te poten die aan de behoefte (minimaal gelijk aan de huidige zaal).”

Dat de pastorijtuin nu onzichtbaar is, klopt inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat de enige mogelijkheid om de tuin een waardevolle invulling te geven het inplanten van een zaal is. Wetende dat er amper groen is op de nieuwe school zou de tuin in overleg met de wijk en de school een kindvriendelijke en leerrijke invulling kunnen krijgen, maar ook andere opties zijn mogelijk. Door voor eens en voor altijd een zaal neer te poten in de tuin hypothekeert de gemeente andere mogelijkheden om van de tuin een ontmoetingsplek voor jong en oud te maken.

Het bestuur geeft aan dat geen enkele groep in zijn voorstellen een invulling had gegeven aan de site Markey. Is dit een argument? Is het niet de gemeente die bepaalt of iets meegenomen moet worden of niet? Uiteindelijk heeft de gemeente het laatste woord, niet de bouwfirma.

Waar het bestuur niet op ingaat, is het terugkomen op de beloftes die ze naar de verenigingen heeft gemaakt op 3 juni. In plaats van, zoals toen beloofd, de feedback van de verenigingen ter harte te nemen en eerst de resultaten van de mobiliteitsstudie af te wachten en pas dan beslissingen te nemen, deed de gemeente het omgekeerde. De locatie werd vastgelegd, op een moment dat de mobiliteitsstudie nog moest opgestart worden. Het had veel logischer geweest mocht de gemeente aan het studiebureau Antea de vraag gesteld hebben om in zijn analyse de impact van een zaal op de verschillende locaties in kaart te brengen, op het vlak van mobiliteit, parkeren, enz. En met de feedback van de verenigingen over de zaal is tussen 3 juni en 21 september ook niets gebeurd.