Waaraan moet de nieuwe dorpszaal voldoen om tegemoet te komen aan de noden van de Halse verenigingen? En hoe komen we tot een consensus hierover?

OverHal stelde de vraag op de gemeenteraad.


1. Toelichting en motivering van OverHal 

Tom Sleeuwaert: “Op 3 juni gaven de verenigingen in hun feedback ook aan aan welke functionele eisen de zaal moet voldoen om hun activiteiten te kunnen organiseren.

En eigenlijk vragen de verenigingen niets onmogelijks. Essentieel komt het hierop neer:

  • voorzieningen voor verenigingsactiviteiten en familiefeesten
  • een vaste uitrusting voor toneel- en andere voorstellingen
  • een uitgeruste keuken volgens de noden van de gebruikers
  • alle publieke functies gelijkvloers

Voor meer details verwijzen we naar de nota van 3 juni, die we ook in onze detailmotivering hebben toegevoegd.

De beide ontwerpen die tot nu toe werden gemaakt (het wedstrijdontwerp van september 2015 en het aangepaste ontwerp van mei 2017) voldoen echter niet aan de noden: er is geen vast podium, de zaal is te laag voor toneel, het sanitair bevindt zich ondergronds, enz.

Aan deze plannen was niets aan veranderd toen de verenigingen opnieuw werden uitgenodigd in september. De gemeente engageerde zich op dat overleg om alle verenigingen op 5 oktober uit te nodigen om meer in detail de plannen van de dorpszaal te bespreken.

Toch werden uiteindelijk slechts 2 gebruikers uitgenodigd voor deze bespreking met de gemeente: de parochie en de toneelvereniging; op die manier wordt er geen gezamenlijk gedragen ontwerp gerealiseerd.

Op de gemeenteraad van oktober gaf Katrien Schryvers, verantwoordelijke schepen voor PPS Halle, een beeld op het vervolgtraject. Eerst zou de input van 5 oktober besproken worden binnen het college om te bekijken aan welke vragen de gemeente kan en wil tegemoet komen. Daarnaast zou bekeken worden wat het studiebureau haalbaar acht, want de bouw van een nieuwe zaal is volgens het bestuur te vergelijken met een verbouwing thuis: ‘niet alle wensen kunnen ingewilligd worden omwille van ruimtelijke aspecten of omwille van het financiële plaatje’. Pas wanneer deze afweging is gemaakt zou er teruggekoppeld worden naar de andere verenigingen.

De vrees leeft dat op die manier een heel aantal noden van verenigingen uiteindelijk niet meegenomen zullen worden in het finale ontwerp, omdat niet alle noden bekend zijn en/of omwille van ruimtelijke of financiële redenen. Hierdoor dreigen we op minder uit te komen dan de mogelijkheden van de huidige zaal, wat voor de verenigingen een minimumverwachting is om hun bestaande activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Om deze redenen stellen we onze tweede vraag aan het gemeentebestuur: een consensus te bereiken met alle betrokkenen over de functionele inrichting van de zaal zodat de gebruikers minstens hun huidige activiteiten (zoals in zaal Sint-Maarten) kunnen blijven organiseren aan dezelfde voorwaarden, voor de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.


2. Reactie van het gemeentebestuur

Burgemeester Verstreken las een reactie namens het bestuur voor: “Het bestuur streeft naar een consensus over de functionele invulling. Met verenigingen tot een consensus komen, dat kan maar als er bereidheid is om de eigen wens met realisme te benaderen. Wat nu in de parochiezaal kan, zal ook in de dorpszaal kunnen. Maar wie zich op het standpunt stelt ‘de zaal mag niet in de tuin van de pastorij komen’ die kàn niet tot een consensus komen.

De bestelde mobiliteitsstudie zal alleszins elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorafgaan.”


3. Analyse door OverHal van het antwoord van het bestuur

Wat verenigingen op 3 juni gevraagd hebben, is quasi hetzelfde als wat nu reeds mogelijk is in zaal Sint-Maarten. Het is dus vreemd dat de gemeente zegt dat de ‘eigen wensen met realisme benaderd moeten worden’ want deze zijn helemaal niet zo exceptioneel.

De gemeente verwijt verenigingen die bezorgd zijn over de locatie van de nieuwe zaal dat ze door deze houding niet tot een consensus kunnen komen. Gaat hetzelfde dan niet op voor het bestuur dat star vasthoudt aan de locatie van de pastorijtuin? Ondertussen is immers aangetoond dat de vergelijking die de gemeente heeft gemaakt van de verschillende sites op minstens 10 punten fout is, niet consequent of niet aangetoond.