OverHal heeft op minder dan één week 460 handtekeningen weten te verzamelen. Hierdoor kan de vzw een extra punt op de gemeenteraad van november agenderen over de nieuw te bouwen dorpszaal in Halle.

Vorig weekend werd een verzoekschrift verspreid in de Halse dorpskern. Hallenaars die dit verzoek wilden steunen, werden gevraagd om uiterlijk op zondagmiddag 29 oktober 2017 het verzoekschrift ondertekend terug te bezorgen aan een van de kernleden van OverHal.

“Achteraf gezien was deze bevraging van de bevolking een risico. We moesten immers in een zeer korte termijn de verzoekschriften opstellen, verdelen in de dorpskern, 300 handtekeningen verzamelen en alles tijdig verwerken om het verzoekschrift te kunnen agenderen op de gemeenteraad”, zegt Tom Sleeuwaert van OverHal.

“Reeds op vrijdagmiddag waren de 300 handtekeningen een feit en ook daarna bleven er ondertekende verzoekschriften binnenvallen in de brievenbus van de kernleden van OverHal.”

Dat de problematiek van de gebruiksmogelijkheden en de locatie van de dorpszaal veel Hallenaren bezig houdt blijkt niet alleen uit de vele reacties, maar ook uit de spreiding van de handtekeningen.

Handtekeningen verzoekschrift op kaart dorpskern

De indieners zullen op de gemeenteraad van november het gemotiveerd verzoekschrift toelichten en de volgende vragen voorleggen aan de gemeenteraad.

De vzw vraagt:

  1. Een duidelijk antwoord te geven op de vraag voor welke activiteitende dorpszaal bedoeld is en wat de gebruiksvoorwaarden zullen zijn (bv sluitingsuur, maximaal aantal avonden gebruik, huurprijs, enz.) vooraleer de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.
  2. Een consensuste bereiken met alle betrokkenen over de functionele inrichting van de zaal zodat de gebruikers minstens hun huidige activiteiten (zoals in zaal Sint-Maarten) kunnen blijven organiseren aan dezelfde voorwaarden, voor de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.
  3. Een beslissing over de inplantingvan de Dorpszaal in Halle te nemen na objectieve en transparante vergelijking van de sites, waarbij minimaal de site Markey als alternatief wordt opgenomen, met in acht name van de resultaten van de lopende verkeersstudie (Antea) en een objectief onderzoek van de maatschappelijke aanvaardbaarheid.
  4. De documentatie en argumentatie die leidt tot de beslissing openbaar te maken.