Tijdens de gemeenteraad van 17 oktober stelde OverHal de vraag of de gemeente naast de pastorij ook de site Markey mee zou nemen in de mobiliteitsstudie en de verwerking van de noden van de verenigingen. In de vergelijking die de gemeente eerder had gemaakt van verschillende sites waren deze cruciale elementen immers niet meegenomen.

Onze vraag was heel concreet: gaat de gemeente respectievelijk het studiebureau Antea en Van Roey de opdracht geven om deze sites mee te nemen in de verdere uitwerking zodat alle kaarten op tafel liggen om een goede afweging en gemotiveerde keuze te maken?

Katrien Schryvers (CD&V), bevoegd schepen voor PPS Halle, repliceerde dat de gemeente dit niet zal vragen omdat de gemeente bij haar keuze blijft voor de pastorij.

Hiermee pleegt de gemeente woordbreuk ten opzichte van drie engagementen die ze aan de verenigingen en middenstanders heeft gegeven.

Engagement 1: De meerderheid zei klaar en duidelijk op 3 juni dat er noch voor de dorpskamer (= dorplein en de ruimte rond de kerk), noch voor de Lindedreef, noch voor de pastorij beslissingen zouden vallen zolang de resultaten van de verkeersstudie niet bekend waren.

Woordbreuk: de gemeente neemt reeds in de eerste helft van september de beslissing om te blijven bij de pastorij, terwijl de verkeersstudie dan nog moet opgestart worden.

 

Engagement 2: De meerderheid verklaarde zich op 3 juni akkoord met de uitbreiding van de actieradius van de verkeersstudie zodat ook de alternatieve locaties voor de dorpszaal mee onderzocht zouden kunnen worden. Op 28 juni werd dit via mail bevestigd door de juriste van de gemeente: “de actieradius is dermate ruim omschreven dat alle vooropgestelde nieuwe (bouw) projecten (en mogelijke alternatieve locaties) erin vervat zitten”. 

Woordbreuk: de gemeente heeft alleen de opdracht gegeven aan het studiebureau om de mobiliteit en de parkeermogelijkheden te onderzoeken bij een inplanting van de zaal in de pastorijtuin. Het alternatief van de Markey wordt dus niet mee onderzocht en dus kunnen de sites zelf nooit correct en objectief afgewogen worden. Immers, als het studiebureau geen rekening moet houden met een mogelijke herlokalisatie van de zaal, kan het hier geen advies rond uitbrengen. Bovendien loopt de gemeente hiermee vooruit op de resultaten van de studie en de advisering door het studiebureau. Indien dit niet belangrijk is, waarom wordt er dan een mobiliteitsstudie gedaan?

 

Engagement 3: De meerderheid gaf op 21 september aan wat het vervolgtraject zou zijn na de feedback van de verenigingen en de middenstanders m.b.t. de dorpszaal. De verenigingen zouden in dezelfde samenstelling als in juni uitgenodigd worden om hun feedback te geven.

Woordbreuk: dit engagement werd reeds na een week ingetrokken, zonder dit te laten weten aan de verenigingen. Alleen de parochie en de toneelvereniging werden uitgenodigd voor een eerste overleg over de dorpszaal. De andere verenigingen worden pas in een later traject betrokken. Dit is niet correct: de noden van bv. KLJ Halle, OKRA en Ziekenzorg zijn anders dan deze van de toneelvereniging en de parochie. Het is daarom essentieel dat ook hun input wordt meegenomen. Op basis van deze feedback zal het college immers beslissen welke aanpassingen er aan Van Roey gevraagd zullen worden, zodat de aangepaste plannen voorgelegd kunnen worden aan alle verenigingen.

OverHal vindt dat de mogelijke sites objectief naast elkaar afgewogen moeten kunnen worden, waarbij rekening gehouden wordt met àlle elementen: de resultaten van de mobiliteitsstudie en de mate waarin de ontwerpen voldoen aan de noden van de verenigingen en de middenstanders zijn hierbij cruciaal.

Het kan dus niet dat zonder deze info de gemeente al een beslissing neemt over de locatie. Men kan toch niet verwachten dat politici, verenigingen en middenstanders een blanco cheque tekenen?

Voor hetzelfde geld blijkt uit de mobiliteitsstudie dat de site pastorij toch niet zo geschikt is of dat de aanpassingen aan de zaal (om ze te laten voldoen aan de noden van de verenigingen) dermate groot zijn dat het nieuwe ontwerp niet meer te rijmen valt met de historische site van de pastorij.

Laat tot slot de Hallenaars zich uitspreken over de voorliggende ontwerpen en neem deze voorkeur mee in de afweging.