Deze week vonden er twee overlegmomenten plaats tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de Halse gemeenschap.

Verkeer in Halle

Maandagavond werden verenigingen en middenstanders uitgenodigd voor een overleg rond mobiliteit en parkeren. We hadden op 21 september tijdens de terugkoppeling naar de Halse gemeenschap duidelijk begrepen dat we de kans zouden hebben om – als betrokken verenigingen – rechtstreeks met het studiebureau te spreken zonder het gemeentebestuur erbij, maar dat ging niet door. In de zaal waren evenveel politici aanwezig als vertegenwoordigers van de verenigingen en middenstanders zelf.

Het studiebureau Antea duidde hoe de komende weken de mobiliteit in de dorpskern in kaart gebracht zal worden aan de hand van metingen (bv. aan het begin en het einde van de dorpskern) en observaties op belangrijke kruispunten.

Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan een SWOT-analyse van de mobiliteit in Halle. Met behulp van post-it’s werden de sterktes (strenghts), zwaktes (weaknesses), mogelijkheden (opportunities) en bedreigingen (threats) aangebracht op vier grote luchtfoto’s van de dorpskern.

Vanuit OverHal hebben we alle punten die we tot dan toe hadden verzameld met post-it’s toegevoegd, de ouderraad van Pierenbos deed hetzelfde na een Facebook-bevraging en ook de andere verenigingen en de middenstanders voegden hun papiertjes toe.

Al snel werd duidelijk waar de belangrijkste knelpunten zich bevinden.

Bestand 8-10-17 11 15 09

Er komt ook nog een bevraging bij de ouders van de school.

Antea zal deze feedback nu bundelen en meenemen in functie van de terugkoppeling en advisering aan de gemeente.

OverHal stelde ook de vraag aan Antea welke sites in de analyse meegenomen zouden worden als locatie voor de dorpszaal. Antea verklaarde dat ze van het bestuur moesten uitgaan van een zaal in de pastorijtuin. Ook dit is niet conform met wat eerder was afgesproken in het overlegtraject van mei/juni. Daar werd duidelijk aangegeven dat de actieradius van de mobiliteitsstudie vergroot zou worden. Dit werd daarna naar ons door de juriste van de gemeente via mail bevestigd op 28 juni jl.

Op onze vraag of andere sites mee bestudeerd konden worden, repliceerde Antea dat dat zeker kon en dat dit zeker mocht voorgesteld worden, maar dat het uiteindelijk aan de gemeente is om de opdracht te geven deze andere sites mee te onderzoeken.

Vanuit OverHal hebben we de vraag daarop uitdrukkelijk gesteld om ook alternatieve inplantingen van de zaal – zeker de site Markey – mee te onderzoeken en hebben we dinsdag het bureau Antea meer info hierover bezorgd.

De dorpszaal 

Donderdagavond werden de parochie en de toneelvereniging uitgenodigd voor een eerste overleg over de dorpszaal. In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd op 21 september had de gemeente op dit eerste overlegmoment niet alle verenigingen uitgenodigd, maar alleen de hoofdgebruikers van de zaal en de pastorij. Omdat OverHal vanuit de gemeente geen tegenbericht had ontvangen dat de vergadering slechts met een beperkte vertegenwoordiging zou doorgaan, hebben we beslist om ook naar deze vergadering te gaan.

Van Roey lichtte de plannen toe voor de dorpszaal aan de pastorij. Er waren geen wijzigingen aangebracht aan de plannen van april. Het was dan ook een gekend verhaal. Het bestuur gaf aan dat het nog geen aanpassingen had laten doorvoeren omdat ze eerst de input van de verenigingen wil krijgen en ondertussen geen nodeloze kosten wilde maken. Het laatste begrijpen we, maar het eerste is op zich vreemd, want de verenigingen hebben begin juni reeds alle verwachtingen uitgedrukt m.b.t. de zaal en een alternatieve inplanting voorgesteld aan de Markey.

De uitgebreide feedbacknota van begin juni vind je hier: Gemeenschappelijke feedback vanuit de Halse dorpsgemeenschap

De gemeente duidde dat ze in een volgend overleg de bijgewerkte plannen wil voorleggen aan de andere verenigingen.

Omdat de presentatie door Van Roey uit niets meer bestond dan de plannen van april waarbij de zaal aan de pastorij gebouwd zou worden, werden we als Halse vertegenwoordigers voor voldongen feiten gesteld. We zouden het donderdagavond alleen maar hebben over de plannen van de gemeente en niet over alternatieve locaties.

Zowel de parochie als OverHal reageerden hierop dat dit niet ernstig is, wetende dat er een uitdrukkelijke vraag vanuit de Halse gemeenschap bestaat om de pastorijtuin te behouden en de zaal op een andere plaats te zetten.

We hebben daarop twee uitdrukkelijke vragen gesteld:

  1. Neem ook de site Markey als mogelijke locatie mee in het verdere traject.
  2. Maak voor beide sites een voorstel dat rekening houdt met wat door de verenigingen wordt aangegeven om hun activiteiten ook in de toekomst te laten plaatsvinden in de zaal.

Op die manier worden de plannen concreet, kunnen ze vergeleken en afgewogen worden. Tegelijk loopt de mobiliteitsstudie en krijg je een volledig plaatje eens ook hiervan de resultaten bekend zijn.

Waar de zaal ook komt, ze moet aan de basisbehoeften van de verenigingen voldoen. In het laatste deel van de vergadering zijn we meer in detail op deze noden ingegaan.

Vanuit de toneelvereniging werd zeer duidelijk aangegeven waaraan een zaal moet voldoen voor toneelvoorstellingen: voldoende hoog, een vast podium, een backstage, een makkelijk laad- en loszone voor decorstukken, een basis aan licht- en geluid, enz. De W.I.K. benadrukte dat een dergelijke zaal met vast podium ook voor heel wat andere verenigingen en activiteiten gebruikt zou kunnen worden.

Vanuit de parochie werd de nadruk gelegd op de huidige waardevolle invulling van de pastorij voor allerlei verenigingen (vergaderingen, ontspanningsmomenten, vormingsinitiatieven, repetitie van het koor, enz.), ongeveer 20 dagen elke maand! Indien de benedenverdieping van de pastorij ingenomen zou worden door een keuken (als de dorpszaal aan de pastorij gebouwd wordt) moet er een alternatieve locatie gevonden worden voor deze activiteiten.

Vanuit OverHal hebben we alle pijnpunten aan de huidige plannen toegelicht die reeds in juni door de verenigingen waren opgelijst en ze positief verwoord als minimumvereisten voor de zaal, zodat alle verenigingen die nu gebruik maken van de parochiezaal voor hun activiteiten er ook in de toekomst gebruik van kunnen maken.

En nu?

De vraag is nu wat de gemeente met alle input gaat doen.

De voorbije maanden heeft de gemeente vooral ‘gehoord‘, maar niet ‘geluisterd’. Met de reeds gekende feedback werd nog niets gedaan, ook al ziet ze de groter wordende frustratie bij de Hallenaren. Ondertussen communiceert de gemeente al wel dat ze toch blijft vasthouden aan de pastorijtuin als locatie voor de dorpszaal, ook al was de mobiliteitsstudie op dat moment nog niet eens gestart en was er nog geen overleg met de verenigingen geweest over de plannen van de dorpszaal. Tegelijk worden door sommige mensen uit de meerderheid bezorgde burgers die zich scharen achter OverHal afgeschilderd als nimby’s. Hun argumenten tellen niet, omdat ze betrokken partij zijn en in de buurt wonen. Ze zouden beter zwijgen.

Vanuit OverHal hopen we nog steeds dat de gemeente haar strategie wijzigt en overgaat van ‘horen, zien en zwijgen’ naar ‘horen, luisteren en doen’.

Hoor naar wat er leeft bij de Hallenaren, luister naar de voorstellen van de mensen en de verenigingen en doe er iets mee zodat we vanuit het bestuur én vanuit de Halse dorpskern trots op mogen zijn.

Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat Halle een levendige dorpskern blijft.