wonenVooreerst merken we op dat bij de start van het project – anno 2010 – gesproken werd over “private ontwikkelingen” (lees : woningbouw), en werd er – zeer wijs – aan toegevoegd dat er in die context minimaal 20% sociale woongelegenheden en 20% bescheiden (lees: betaalbare) woningen dienden voorzien te worden. (Advies 2010).

Wat betreft het aspect “sociaal wonen” lezen we in het “WoonBeleidsPlan” van de gemeente (opmaakdatum mei 2014) voor de periode 2013-2018 geen concrete plannen wat betreft Halle. Wel werd de “site Van Aerde” (Watermolen/Driesheide) in 2014 verworven voor dat doel: “Het is de bedoeling dat de gemeente een woonproject realiseert in het gebied tussen de Pannenhuisstraat, de Driesheide en de Watermolen dat voorheen in gebruik was door het Transportbedrijf Van Aerde. Het gebied is grotendeels bebost. Het is allemaal woongebied. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het omschreven als binnengebied dat bestemd is om te worden ontwikkeld voor sociaal wonen.” (GR 20 mei 2014).

Vooraleer een zinvolle uitspraak te kunnen doen over individuele sociale woonprojecten, is het nodig een totaalbeeld te geven, waarin de diverse ontwikkelingen kunnen gekaderd worden. Dit is helaas niet beschikbaar. Noch over de site Lindedreef, noch over de site De Blokskens, noch over de site Verbindingsweg (Halle-Velden), noch over de site “Watermolen (Van Aerde)” is er in het woonbeleidsplan sprake.

Laat het duidelijk zijn: de inwoners van Halle staan open voor sociale initiatieven en sociale woningen. Wat betreft de invulling van het programma van sociale woningbouw gaat het ons inziens niet alleen over oppervlaktes, muren en daken, maar vooral over de mogelijkheid tot sociale integratie. Sociale woningbouw mist zijn doel als dit niet goed overlegd is. Omwonenden dienen dit mee te dragen en te ondersteunen! Vanuit dat oogpunt is het ook niet aangewezen woningclusters te bouwen die de draagkracht van de omwonenden overschrijden.

Indien Halle zou moeten beschikken over 50 sociale woningen (= 7 bestaande + 27 gepland Lindedreef + 8 gepland De Blokskens + 8 gepland Verbindingsweg Halle-Velden), is het aangewezen de cluster in de Lindedreef (0.4 hectare) te beperken tot 12, en de overige 15 te spreiden over bv 2 clusters op de site Watermolen (totaal beschikbaar 3.3 hectare). We noteren dat “50 wooneenheden” meer is dan 3% van het woningenaanbod in het betrokken gebied.

Het onderdeel betaalbare woningen voor (jonge) Hallenaars ontbreekt volledig in de plannen van PPS Halle terwijl dit een uitdrukkelijke vraag was (zie Advies 2010).